Wiersma-Reitsma Stichting

Beleid

Transparant
De omgang met pachters van landerijen en/of boerderijen, en ook de omgang met te doneren instellingen vraagt om een zekere mate van discretie. Met in achtneming daarvan streeft WRS naar transparantie; helderheid t.a.v. beleid, de resultaten, te verstrekken donaties, en in aanspreekbaarheid.

a. Beheer landerijen en boerderijen
WRS beheert ca. 475 ha aan landerijen en vier boerderijen (deels monumenten). De landerijen worden als regel verpacht op basis van een regulier contract. De pachtprijs volgt in principe de wettelijke methodiek. De Stichting houdt echter bij het periodiek vaststellen van de pachtprijs rekening met haar eigen rendement, maar respecteert daarbij ook uitdrukkelijk de verdiencapaciteit c.q. inkomen van de pachters, dat ook ruimte moet bieden voor investeringen/reserveringen. Tevens wordt gestreefd naar zoveel mogelijk stabiliteit in de ontwikkeling van de pachtprijzen.
Binnen de grenzen van een verantwoord rendement streeft de Stichting naar uitbreiding van haar grondbezit. De Stichting richt zich vooral op grondaankopen van eigenaar-boeren om die vervolgens weer te verpachten aan de betrokken boer. WRS wil hiermee boeren met voldoende perspectief behulpzaam zijn om nieuwe investeringen met meer rendement te financieren. Als zodanig is WRS ook bereid te voorzien in een deel van de financieringsbehoefte van haar pachters met als waarborg grondbezit.

b. Donaties
Het bezit van WRS komt voort uit een legaat van mevrouw Jeltsje Wiersma. In de legaatbrief en in de door haar geconcipieerde statuten staat dat donaties moeten worden gegeven uit christelijke naastenliefde. Deze opdracht heeft WRS voor de huidige tijd vertaald als het ondersteunen van initiatieven gericht op leven en welzijn in de dorpen van haar werkgebied. Daarvoor is gekozen als voornaamste ingangshoek de PKN gemeenten die nadrukkelijk bezig willen zijn met leven en welzijn in de betrokken dorpsgemeenschappen. Projecten kunnen worden ondersteund voor een periode van max. vijf jaar op basis van een contract, een inzichtelijke beschrijving en toetsingsmogelijkheden van de resultaten. Ondersteuning kan ook in de vorm van een éénmalige donatie. Bij uitzondering kunnen donaties worden gegeven aan doelen buiten het werkgebied. Afgezien van het doel van projecten, toetst WRS de aanvragen voor een donatie op de inzet van vrijwilligers en samenwerking met andere instellingen.

c. Financiën
De jaarresultaten van WRS zijn van jaar tot jaar nogal verschillend. Dit heeft als oorzaken onderhoud aan eigendommen en het beleggingsresultaat. Op grond hiervan wordt ten aanzien het donatiebudget gewerkt met een voortschrijdend vijfjaargemiddelde. Hiervan wordt ca. 50% bijgeschreven op het eigen vermogen ten behoeve het op peil houden van het opbrengend vermogen, investeringen/desinvesteringen en bijzondere risico’s. Het overige deel is bestemd voor donaties, waarvan 75% voor meerjarige contracten en 25% voor éénmalige donaties.

Warfstermolen 2