Wiersma-Reitsma Stichting

Bestuur

Het bestuur van de Wiersma-Reitsma Stichting bestaat uit de volgende personen:

Paulus Strikwerda, voorzitter
Jappie Rijpma, secretaris-rentmeester
Berend Hannema, penningmeester
Maartje Aalberts, donaties
Bregt Elgersma, donaties

Toezicht
Op het bestuur van WRS wordt toezicht uitgeoefend door een ter zake deskundig accountantskantoor. Ten minste één keer per jaar brengt dit bureau rapport uit met als aandachtspunten: wordt er gehandeld conform de legaatbrief, de statuten, het vastgestelde beleid, redelijkheid beheerkosten en rendement, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij de in artikel 3 van de statuten betrokken instellingen kunnen het bestuur vragen naar het oordeel van de deskundige over het gevoerde beleid en beheer.